Barnkonventionen

Detta är Förenta Nationernas konvention om Barnets rättigheter (förenklad version). Konventionen antogs 1989 och den innebär att världens barn för första gången i historien fick en internationell lag som skydd för sina rättigheter.

Konventionen innehåller olika rättigheter, såsom medborgerliga rättigheter, ekonomiska, sociala, kulturella och politiska rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga. Med konventionsstaterna menas de länder som skrivit på avtalet om Barnens rätt. Raticifiera innebär att man förbinder sig att förverkliga konventionen i sin lagstiftning.
Till många av artiklarna finns illustrativa filmer. Klicka på artikelns siffra för att se filmen.

Artikel 1
Alla under 18 år är barn, om inte myndighetsålder inträffar tidigare.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad.

Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata institutioner och myndigheter, ska barnets bästa komma
i främsta rummet.

Artikel 4
Staten har ansvar för att barnets rättigheter uppfylls samt att i fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter använda sina resurser till det yttersta för att uppfylla konventionen. Alla länder ska samarbeta för att uppnå målet.

Artikel 5
Konventionsstaterna ska respektera att föräldrarna har huvudansvaret för att uppfostra barnet. Om släktingar, eller någon annan som har lagligt ansvar för barnet, har huvudansvaret, ska staten respektera även detta.

Artikel 6
Varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta säkra barnets överlevnad och utveckling.

Artikel 7
Barnet har rätt att omedelbart efter födseln få ett namn och medborgarskap. Barn har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vem som är deras föräldrar.

Artikel 8
Om ett barn olagligt mister sitt namn, sin familj eller sitt medborgarskap ska konventionsstaterna sörja för stöd och beskydd så att det får tillbaka dessa rättigheter så fort som möjligt.

Artikel 9 & 10
Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda sina föräldrar ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

Artikel 10
Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas positivt, humant och på ett snabbt sätt.

Artikel 11
Staterna ska bekämpa att barn olovligt blir bortförda från ett land eller hindrade från att återvända.

Artikel 12
Barnet har rätt att framföra sin mening i allt som berör det. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad.

Artikel 13
Barnet har rätt till yttrandefrihet. Det har rätt att söka och få information och idéer av alla slag och på alla sätt, även från utlandet.

Artikel 14
Staten ska respektera barnets rätt till tankefrihet,samvetsfrihet och religionsfrihet, och respektera föräldrarnas rätt och plikt att vägleda sina barn i dessa frågor.

Artikel 15
Barnet har rätt till organisations och föreningsfrihet.

Artikel 16
Barn har rätt till eget privatliv. Det får inte utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat eller familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens. Barn får inte utsättas för olagliga angrepp på sin heder eller anseende.

Artikel 17
Barnet har rätt att ta emot information från alla källor. Konventionsstaterna ska verka för att sprida information som skapar förståelse mellan människor. Staterna ska uppmuntra produktion och spridning av barnböcker, även på minoriteters språk. De ska också beskydda barnen från skadlig information.

Artikel 18
Föräldrarna har det grundläggande ansvaret för att uppfostra och utveckla barnet. Barnets bästa ska ligga till grund för uppfostran. Konventionsstaterna ska så långt som möjligt ge barnen med arbetande föräldrar barnomsorg.

Artikel 19
Barn har rätt till skydd mot psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Artikel 20
Ensamma barn har särskild rätt till beskydd och omsorg i form av adoption, fosterhem, barnhem eller annan lämplig institution.

Artikel 21
All adoption ska ske för barnets bästa och ske i enlighet med gällande lag, samt vara godkänd av behöriga myndigheter.

Artikel 22
Staten ska ge flyktingbarn eller asylsökande barn skydd och humanitärt stöd.

Artikel 23
Fysiskt eller psykiskt handikappade barn har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkrar deras värdighet, främjar deras självtillit och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Artikel 24
Barnet har rätt till en god hälsa och ska ha den bästa medicinska sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska speciellt arbeta för att minska barnadödlighet och avskaffa hälsofarliga sedvänjor.

Artikel 25
Barn som är placerade på institutioner har rätt till regelbunden översyn och utvärdering av verksamheten.

Artikel 26
Konventionsstaterna ska se till att barnet får den sociala hjälp och trygghet, samt det ekonomiska stöd som det har rätt till enligt landets lagar.

Artikel 27
Barnet har rätt till en levnadsstandard som ger det en sund utveckling på alla områden. Allt efter landets resurser har staterna skyldighet att stödja föräldrarna för att barnet ska kunna åtnjuta denna rätt samt, om nödvändigt bistå med materiell hjälp.

Artikel 28
Alla barn har rätt till utbildning. Konventionsstaterna ska ge gratis och obligatorisk grundskoleutbildning och sörja för att barnen blir behandlade med respekt. Staterna ska uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och se till att disciplinen upprätthålls.

Artikel 29
Utbildningen ska utveckla barnets personlighet, samt teoretiska och praktiska färdigheter. Den ska skapa respekt för människans rättigheter och för principerna om fred, tolerans och vänskap mellan folken. Utbildningen ska även skapa respekt för naturen och för barnets egen och andra kulturer.

Artikel 30
Minoritetsbarn har rätt att praktisera sin religion och sitt språk, även i samvaro med andra i sin kultur.

Artikel 31
Barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation. Det har också rätt att vara med i och ta del av det konstnärliga och kulturella livet.

Artikel 32
Barn har rätt att bli beskyddade från ekonomiskt utnyttjande i arbete och mot arbete som kan skada eller hindra barnets
skolgång och hälsa.

Artikel 33
Barn har rätt att bli beskyddade från olovligt bruk av narkotika. Barn får inte utnyttjas vid tillverkning, transport eller handel med narkotika.

Artikel 34
Barn har rätt att bli beskyddade från alla former av sexuella övergrepp och utnyttjande.

Artikel 35
Konventionsstaterna har skyldighet att bekämpa bortförande, försäljning eller handel med barn.

Artikel 36
Staten har skyldighet att skydda barn mot allt utnyttjande som är skadligt för barnets välfärd.

Artikel 37
Barn får inte utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller nedvärderande behandling eller straff. Barn kan ej dömas till dödsstraff eller till fängelse på livstid. De får ej hållas i fängelse tillsammans med vuxna.

Artikel 38
Konventionsstaterna ska förhindra att barn under15 år deltar som soldater i krig. De internationella lagar som gäller i krig ska respekteras.

Artikel 39
Barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnad konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 40
Barn som är anklagande för brott eller har blivit dömda för straffbara handlingar har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andra mänskliga rättigheter.

Artikel 41
Rättigheterna i konventionen ska ej gälla om andra nationella eller internationella lagar eller avtal ger barnet ett bättre förverkligande av dess rättigheter.

Artikel 42
Konventionsstaterna åtar sig att aktivt sprida kunskap om bestämmelser i konventionen bland barn och vuxna.

Artikel 43-54
Dessa artiklar handlar om FN:s granskning av hur konventionsstaterna följer konventionen.

Annonser